Polityka anulowania

Informacje dla konsumentów na temat prawa do odstąpienia od umowy

Polityka anulowania

Konsumentem jest każda osoba fizyczna, która zawiera transakcję prawną w celach, które w przeważającej mierze nie są związane z działalnością gospodarczą ani z prowadzeniem własnej działalności.

Prawo do odstąpienia od umowy

Użytkownik ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w ciągu czternastu dni bez podania przyczyny. Okres na odstąpienie od umowy wynosi czternaście dni od dnia, w którym Kontrahent lub wskazana przez niego osoba trzecia, która nie jest przewoźnikiem, weszła lub weszła w posiadanie towarów. Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, muszą Państwo przesłać do nas (AVANTO VR Solutions GmbH, Otto-Lilienthal-Str. 16A, 28199 Bremen, Tel.: +49 421 40892380, support@feelestate.com, Fax. +49 421 40892381) poprzez wyraźne oświadczenie (np. list wysłany pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy. W tym celu można skorzystać z załączonego wzoru formularza odstąpienia od umowy, który jednak nie jest obowiązkowy. Aby dotrzymać terminu odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo powiadomienie o skorzystaniu z prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu odstąpienia od umowy.

Konsekwencje uchylenia
W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy musimy zwrócić wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostawy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z faktu, że wybrali Państwo inny rodzaj dostawy niż najtańsza standardowa dostawa oferowana przez nas), niezwłocznie, a najpóźniej w terminie czternastu dni od dnia, w którym otrzymaliśmy informację o odstąpieniu od niniejszej umowy. W celu dokonania zwrotu wykorzystamy ten sam sposób płatności, który został użyty do pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie uzgodniono z Użytkownikiem inaczej; w żadnym wypadku Użytkownik nie zostanie obciążony kosztami tego zwrotu. Możemy odmówić zwrotu pieniędzy do czasu otrzymania towarów z powrotem lub do czasu dostarczenia przez Ciebie dowodu, że zwróciłeś towary, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej. Towary należy zwrócić lub przekazać nam niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż w terminie czternastu dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest dotrzymany, jeśli wyślesz towar przed upływem czternastu dni.
Użytkownik ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towarów.
Pasażer musi zapłacić za utratę wartości towarów tylko wtedy, gdy utrata wartości wynika z obchodzenia się z towarami, które nie jest konieczne do sprawdzenia stanu, właściwości i funkcjonowania towarów.

Przykładowy formularz odstąpienia od umowy

(Jeśli chcesz anulować umowę, wypełnij i odeślij ten formularz).
– Do AVANTO VR Solutions GmbH, Otto-Lilienthal-Str. 16A, 28199 Bremen, Tel.: +49 421 40892380, support@feelestate.com, Fax. +49 421 40892381:
– Ja/My (*) niniejszym odstępuję/odstępujemy (*) od umowy zawartej przeze mnie/nas (*) na zakup następujących towarów (*)/świadczenie następującej usługi (*)
– Zamówione w dniu (*)/otrzymane w dniu (*)
– Nazwa konsumenta(ów)
– Adres konsumenta(-ów)
– Podpis konsumenta(-ów) (tylko w przypadku komunikacji w formie papierowej)
– Data
————-
(*) Niepotrzebne skreślić.

Wykluczenie lub przedwczesne wygaśnięcie prawa do odstąpienia od umowy
Prawo do odstąpienia od umowy nie ma zastosowania do umów
– w przypadku dostawy towarów, które nie są prefabrykowane i których produkcja wymaga indywidualnego wyboru lub ustalenia przez konsumenta, lub które są wyraźnie dostosowane do osobistych potrzeb konsumenta;
– w przypadku dostawy towarów, które mogą się szybko zepsuć lub których termin przydatności do spożycia zostałby szybko przekroczony;
– na dostawę napojów alkoholowych, których cena została uzgodniona w momencie zawarcia umowy, ale które nie mogą być dostarczone przed upływem co najmniej 30 dni od zawarcia umowy i których aktualna wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
– na dostawę gazet, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umów o prenumeratę.

Prawo do odstąpienia od umowy wygasa przedwcześnie w przypadku umów
– za dostawę zapieczętowanych towarów, które nie nadają się do zwrotu ze względu na ochronę zdrowia lub higienę, jeśli ich pieczęć została usunięta po dostawie;
– za dostawę towarów, jeśli po dostawie, ze względu na swój charakter, zostały one nierozerwalnie zmieszane z innymi towarami;
za dostarczanie nagrań audio lub wideo albo oprogramowania komputerowego w zapieczętowanym opakowaniu, jeśli pieczęć została usunięta po dostarczeniu.

Zwraca
Sposoby wymienione w niniejszej sekcji „Zwroty” nie są warunkiem koniecznym do skutecznego skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy zgodnie z sekcją „Informacje o prawie do odstąpienia od umowy dla konsumentów”.

Przed zwrotem towaru klient jest proszony o powiadomienie sprzedawcy o zwrocie (tel.: +49 421 40892380, support@feelestate.com) w celu poinformowania o zwrocie. W ten sposób umożliwiają one sprzedawcy jak najszybsze przydzielenie produktów.

Klienci proszeni są o zwrot towaru do sprzedawcy w formie opłaconej z góry paczki i zachowanie dowodu dostawy. Na życzenie klienta sprzedawca zwróci mu z góry koszty przesyłki, chyba że poniesie je kupujący.

Klienci proszeni są o unikanie uszkadzania lub zanieczyszczania towarów. Jeśli to możliwe, towar należy zwrócić sprzedawcy w oryginalnym opakowaniu wraz ze wszystkimi akcesoriami. Jeśli oryginalne opakowanie nie jest już w posiadaniu kupującego, należy użyć innego odpowiedniego opakowania, aby zapewnić odpowiednią ochronę przed uszkodzeniami w transporcie i uniknąć roszczeń o odszkodowanie z powodu nieodpowiedniego opakowania.

Cofnięcie zezwolenia w przypadku treści cyfrowych

Informacje o prawie do odstąpienia od umowy przysługującym konsumentom w przypadku dostarczania treści cyfrowych, które nie są dostarczane na fizycznym nośniku danych (np. e-book, oprogramowanie do pobrania)

Polityka anulowania

Konsumentem jest każda osoba fizyczna, która zawiera transakcję prawną w celach, które w przeważającej mierze nie są związane z działalnością gospodarczą ani z prowadzeniem własnej działalności gospodarczej.

Prawo do odstąpienia od umowy

Użytkownik ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w ciągu czternastu dni bez podania przyczyny. Okres na odstąpienie od umowy wynosi czternaście dni od dnia jej zawarcia. Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, muszą Państwo przesłać do nas (AVANTO VR Solutions GmbH, Otto-Lilienthal-Str. 16A, 28199 Bremen, Tel.: +49 421 40892380, support@feelestate.com, Fax. +49 421 40892381) poprzez wyraźne oświadczenie (np. list wysłany pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy. W tym celu można skorzystać z załączonego wzoru formularza odstąpienia od umowy, który jednak nie jest obowiązkowy. Aby dotrzymać terminu odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo powiadomienie o skorzystaniu z prawa odstąpienia od umowy przed upływem tego terminu.

Konsekwencje anulowania
W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy musimy zwrócić wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostawy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z faktu, że wybrali Państwo inny rodzaj dostawy niż najtańsza standardowa dostawa oferowana przez nas), niezwłocznie, a najpóźniej w terminie czternastu dni od dnia, w którym otrzymaliśmy informację o odstąpieniu od niniejszej umowy. W celu dokonania zwrotu wykorzystamy ten sam sposób płatności, który został użyty do pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie uzgodniono z Użytkownikiem inaczej; w żadnym wypadku Użytkownik nie zostanie obciążony kosztami tego zwrotu.

Przykładowy formularz odstąpienia od umowy

(Jeśli chcesz anulować umowę, wypełnij i odeślij ten formularz).
– Do AVANTO VR Solutions GmbH, Otto-Lilienthal-Str. 16A, 28199 Bremen, Tel.: +49 421 40892380, support@feelestate.com, Fax. +49 421 40892381:
– Ja/My (*) niniejszym odstępuję/odstępujemy (*) od umowy zawartej przeze mnie/nas (*) na zakup następujących towarów (*)/świadczenie następującej usługi (*)
– Zamówione w dniu (*)/otrzymane w dniu (*)
– Nazwa konsumenta(ów)
– Adres konsumenta(-ów)
– Podpis konsumenta(-ów) (tylko w przypadku komunikacji w formie papierowej)
– Data
————-
(*) Niepotrzebne skreślić.